მე პაწია მერცხალი ვარ

სპექტაკლის შესახებ

06

ივნისი
პ რ ე მ ი ე რ ა ექსპერიმენტულ სცენაზე!