მიჯაჭვული პრომეთე – ეპიზოდი მეორე

სპექტაკლის შესახებ

01

ნოემბერი
პ რ ე მ ი ე რ ა   "მიჯაჭვული პრომეთე" - ეპიზოდი მეორე